สำหรับมาตรการสำคัญ เช่น การป้องกันการแพร่กระจาย

2021/08/02 บล็อก
เปียน

สำหรับมาตรการสำคัญ เช่น การป้องกันการแพร่กระจาย

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ปีที่ 3 ของเรวะ

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ปีที่ 3 แห่งเรวะ

เราจะปิด

ขอบคุณ.